Icelings با بیش از 40 سال تجربه و حضور در بازار، بعنوان یکی از برندهای پیشتاز و برجسته درهند ظاهرشده است. بعنوان یک کارخانه مشهور سیستم ها و اجزاء تولید یخ با یک پایگاه مشتریان در میان بخش های متعدد صنعت. Icelings بعنوان بزرگترین کارخانه تولید یخ بلوکی (قالبی) و نخستین کارخانه تولید یخ تیوبی بسته بندی شده کشور، دارای طرح های توسعه جهانی فعالی است. دارای دوکارخانه تولیدکننده متمرکز و واحدهای ماهواره ای برای تولید محصولات رده جهانی می باشد.