تبرید کولرهای واحد، واحدهای خنک کننده و سایر تجهیزات تجاری که در برنامه های ذخیره سازی ، عمدتا برای حفظ مواد فاسد شدنی موجود در سوپرمارکت ها، فروشگاه ها ، رستوران ها، انبارها و مراکز توزیع سرد استفاده می شود