درتجارت به شدت رقابتی دنیای امروز، مدیریت پیشرو  و رقابت نقش موثری در  سرمایه گذاری  مرکزی ایفا می کنند. مدیریت تخصصی به طور ثابتی منجر به تاثیر بیشتر روی سرمایه گذاری  و یکپارچه سازی کارآمدتر سرمایه ومنابع انسانی موجود می شود. این بعدا منجربه بالاتر رفتن سطوح کیفیت  ونزدیک تر به ایده آل های  مشتریان ورشد اقتصادی  وافزایش ثروت ملی  برا ی ملت ها می شود. بدون شک، سطح بالاتر قدرت اقتصادی  در نهایت  زندگی پررونق تر  و لذت بخش تر برای  بشر در منطقه جهانی به جا می گذارد.

عقیده عادلانه ما این است که در کشور بسیار غنی ازلحاظ ظرفیت فکری باارزش  و منابع معدنی ایران ، کاربرد مناسب تکنیک های مدیریتی پیشرفته یک عنصر موثر وضروری موفقیت آمیز برای رشد اقتصادی کشور در سطح جهانی بوده. ماهمچنین معتقدیم که قدرتمند کردن نهاد های شخصی نرخ رشد اقتصاد ملی برای بدست آوردن  مهارت مورد نیاز برای حفظ رقابت پذیری در بازارجهانی را سرعت می بخشد. درون سیستم حاضر مدیریت اقتصادی ایران، فعالیت های آزاد وسازنده   با بخش خصوصی که جهان را تسخیر کرده، با پیشرفت فوق العاده فرصت ها در بازار جهانی ، تعیین کننده ترین فاکتور دررشد اقتصادی  ایران می باشد.