مه آوران اولین و تنها تولید کننده رطوبت سرد به روش الکترونیک می باشد.دستگاه های جدید رطوبت ساز ساخت مه آوران مجهز به کنترل راه دور شده اند:
رطوبت ساز التراسونیک،رطوبت ساز آزمایشگاه، رطوبت ساز سالن قارچ، رطوبت ساز سردخانه، رطوبت ساز نساجی، رطوبت ساز چاپخانه، رطوبت ساز انبار توتون، مه ساز شناور تزئینی