حضور اسمارت کول درنمایشگاه معامله بین المللی بهداشت درسال 2015 ، درتهران با استقبال گرم مردم مواجه شد.

حضور اسمارت کول درنمایشگاه معامله بین المللی بهداشت درسال 2015 ، درتهران با استقبال گرم مردم مواجه شد.